TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM                         THỜI KHÓA BIỂU 

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 2SB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

 

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

 

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 2SA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

 

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

 

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                            THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 2SA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

 

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

 

 

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

 

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

 

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 1CB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

 

Thi thử

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

 

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 1CA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Toán

(T.Nam)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

 

Thi thử

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Toán

(T.Nam)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

 

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

 

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 1CA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Toán

(T.Nam)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

 

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

 

Thi thử

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Toán

(T.Nam)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

 

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

 

Thi thử

 

 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 1CD00.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Toán

(T.Nam)

Văn

(T.Khiêm)

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

 

Văn

(T.Khiêm)

Anh

(T.Đĩnh)

 

Thi thử

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Toán

(T.Nam)

Văn

(T.Khiêm)

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

 

Văn

(T.Khiêm)

Anh

(T.Đĩnh)

 

Thi thử

 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 2TB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Hóa

(T.Thành)

 

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Thi thử

Hóa

(T.Thành)

(7-10h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                         THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2TA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Hóa

(T.Thành)

 

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Thi thử

Hóa

(T.Thành)

(7-10h)

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                       THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.               LỚP LTĐH 2TA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Thi thử

 

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Anh

(C.Thủy)

Anh

(C.Thủy)

(7-10h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                       THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.               LỚP LTĐH 2TD00.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Thi thử

 

Toán

(T.Nam)

Văn

(T.Khiêm)

Toán

(T.Nam)

Văn

(T.Khiêm)

Anh

(C.Thủy)

Anh

(C.Thủy)

(7-10h)

 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH 1TB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Nam)

 

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Hóa

(T.Thành

Thi thử

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP LTĐH HỌC VƯỢT

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.                (Dành cho HS 10-11 chuẩn bị thi Y Dược).

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.                                           HP: 500 ngàn/môn/tháng.

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-10h

 

 

 

 

 

 

Toán

(T.Sơn))

14-17h

 

 

 

 

 

Hóa

(T.Thành

 

18-21h

Sinh

(C.Thi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư Vấn 24/240903 322 385
Tin tức nỗi bật
Thống kê truy cập
Khách online : 1
Tổng truy cập : 440517
Thiết kế website Namviet Media